• * 2008 Honda Jazz 1.4 ES
  • * 2008 Honda Jazz 1.4 ES Elite
  • * 2008 Honda Jazz 1.4 ES Elite CVT
  • * 2008 Honda Jazz 1.4 LS Sport
  • * 2008 Honda Jazz 1.4 LS Sport CVT