• * 2015 Hyundai i20 1.2 Elite Blue
 • * 2015 Hyundai i20 1.2 Jump
 • * 2015 Hyundai i20 1.2 Style
 • * 2015 Hyundai i20 1.4 CRDi Jump
 • * 2015 Hyundai i20 1.4 CRDi Style
 • * 2015 Hyundai i20 1.4 Elite AT
 • * 2015 Hyundai i20 1.4 Jump AT
 • * 2015 Hyundai i20 1.4 Style AT
 • * 2015 Hyundai i20 Coupe 1.4 MPI
 • * 2015 Hyundai i20 Coupe 1.4 MPI AT
 • * 2014 Hyundai i20 1.2 D-CVVT Elite
 • * 2014 Hyundai i20 1.2 D-CVVT Go
 • * 2014 Hyundai i20 1.2 D-CVVT Jump
 • * 2014 Hyundai i20 1.2 D-CVVT Sense
 • * 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Elite Blue
 • * 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
 • * 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Style
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 CRDI Elite
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 CRDI Jump
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 CRDI Sense
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 CRDI Style
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 CRDI Tune
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 CVVT Elite Otomatik
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 CVVT Go Otomatik
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 CVVT Jump Otomatik
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 CVVT Sense Otomatik
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 CVVT Tune Otomatik
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 MPI Elite Otomatik
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 MPI Jump Otomatik
 • * 2014 Hyundai i20 1.4 MPI Style Otomatik
 • * 2013 Hyundai i20 1.2 D-CVVT Elite
 • * 2013 Hyundai i20 1.2 D-CVVT Jump
 • * 2013 Hyundai i20 1.2 D-CVVT Sense
 • * 2013 Hyundai i20 1.4 CRDI Elite
 • * 2013 Hyundai i20 1.4 CRDI Jump
 • * 2013 Hyundai i20 1.4 CRDI Sense
 • * 2013 Hyundai i20 1.4 CRDI Tune
 • * 2013 Hyundai i20 1.4 CVVT Elite Otomatik
 • * 2013 Hyundai i20 1.4 CVVT Jump Otomatik
 • * 2013 Hyundai i20 1.4 CVVT Sense Otomatik
 • * 2013 Hyundai i20 1.4 CVVT Tune Otomatik
 • * 2012 Hyundai i20 1.2 D-CVVT Jump
 • * 2012 Hyundai i20 1.2 D-CVVT Sense
 • * 2012 Hyundai i20 1.4 CRDI Elite
 • * 2012 Hyundai i20 1.4 CRDI Jump
 • * 2012 Hyundai i20 1.4 CRDI Sense
 • * 2012 Hyundai i20 1.4 CRDI Tune
 • * 2012 Hyundai i20 1.4 CVVT Elite
 • * 2012 Hyundai i20 1.4 CVVT Elite Otomatik
 • * 2012 Hyundai i20 1.4 CVVT Jump
 • * 2012 Hyundai i20 1.4 CVVT Jump Otomatik
 • * 2012 Hyundai i20 1.4 CVVT Sense
 • * 2012 Hyundai i20 1.4 CVVT Sense Otomatik
 • * 2012 Hyundai i20 1.4 CVVT Tune
 • * 2012 Hyundai i20 1.4 CVVT Tune Otomatik
 • * 2012 Hyundai i20 Troy 1.2 DOHC Mode
 • * 2012 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI ISG Plus
 • * 2012 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Mode
 • * 2012 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Prime Plus
 • * 2012 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Team
 • * 2012 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Mode
 • * 2012 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Mode Otomatik
 • * 2012 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime
 • * 2012 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime Otomatik
 • * 2012 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime Plus
 • * 2012 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime Plus Otomatik
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime GP Otomatik
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime GP SP
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime GP SP Otomatik
 • * 2011 Hyundai i20 1.4 CRDI Team
 • * 2011 Hyundai i20 1.4 CVVT Team
 • * 2011 Hyundai i20 1.4 CVVT Team Otomatik
 • * 2011 Hyundai i20 1.6
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.2 DOHC Mode
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.2 Mode
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.2 Start
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.2 Team
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI ISG
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI ISG Plus
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Mode
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Prime
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Prime GP
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Prime GP SP
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Prime Plus
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Prime SP
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Start
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Team
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Mode
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Mode Otomatik
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime
 • * 2011 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime GP
 • * 2010 Hyundai i20 1.2 Team
 • * 2010 Hyundai i20 1.4 CRDI Select
 • * 2010 Hyundai i20 1.4 CRDI Style
 • * 2010 Hyundai i20 1.4 CRDI Team
 • * 2010 Hyundai i20 1.4 CVVT Select
 • * 2010 Hyundai i20 1.4 CVVT Select Otomatik
 • * 2010 Hyundai i20 1.4 CVVT Style
 • * 2010 Hyundai i20 1.4 CVVT Style Otomatik
 • * 2010 Hyundai i20 1.4 CVVT Team
 • * 2010 Hyundai i20 1.4 CVVT Team Otomatik
 • * 2010 Hyundai i20 1.6
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.2 Mode
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.2 Start
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Mode
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Prime
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Prime GP
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Prime GP SP
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Prime SP
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDI Start
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Mode
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Mode Otomatik
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime GP
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime GP Otomatik
 • * 2010 Hyundai i20 Troy 1.4 CVVT Prime GP SP
 • * 2009 Hyundai i20 1.2 Team
 • * 2009 Hyundai i20 1.4 CRDI Select
 • * 2009 Hyundai i20 1.4 CRDI Style
 • * 2009 Hyundai i20 1.4 CRDI Team
 • * 2009 Hyundai i20 1.4 CVVT Select
 • * 2009 Hyundai i20 1.4 CVVT Select Otomatik
 • * 2009 Hyundai i20 1.4 CVVT Style
 • * 2009 Hyundai i20 1.4 CVVT Style Otomatik
 • * 2009 Hyundai i20 1.4 CVVT Team
 • * 2009 Hyundai i20 1.4 CVVT Team Otomatik
 • * 2009 Hyundai i20 1.6