• * 2004 Suzuki Vitara 1.6 JLX
 • * 2004 Suzuki Vitara 1.6 JX
 • * 2004 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 2003 Suzuki Vitara 1.6 JLX
 • * 2003 Suzuki Vitara 1.6 JX
 • * 2003 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 2002 Suzuki Vitara 1.6 JLX
 • * 2002 Suzuki Vitara 1.6 JX
 • * 2002 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 2001 Suzuki Vitara 1.6 JLX
 • * 2001 Suzuki Vitara 1.6 JX
 • * 2001 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 2000 Suzuki Vitara 1.6 JLX
 • * 2000 Suzuki Vitara 1.6 JX
 • * 2000 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 1999 Suzuki Vitara 1.6 JLX
 • * 1999 Suzuki Vitara 1.6 JX
 • * 1999 Suzuki Vitara 2.0 V6
 • * 1999 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 1998 Suzuki Vitara 1.6 JLX
 • * 1998 Suzuki Vitara 1.6 JX
 • * 1998 Suzuki Vitara 1.6 LX
 • * 1998 Suzuki Vitara 2.0 TD
 • * 1998 Suzuki Vitara 2.0 V6
 • * 1998 Suzuki Vitara 2.0 V6 SR
 • * 1998 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 1997 Suzuki Vitara 1.6 JLX
 • * 1997 Suzuki Vitara 1.6 JX
 • * 1997 Suzuki Vitara 1.6 LX
 • * 1997 Suzuki Vitara 2.0 TD
 • * 1997 Suzuki Vitara 2.0 V6
 • * 1997 Suzuki Vitara 2.0 V6 SR
 • * 1997 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 1996 Suzuki Vitara 1.6 JLX
 • * 1996 Suzuki Vitara 1.6 LX
 • * 1996 Suzuki Vitara 2.0 TD
 • * 1996 Suzuki Vitara 2.0 V6
 • * 1996 Suzuki Vitara 2.0 V6 SR
 • * 1996 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 1995 Suzuki Vitara 1.6 JLX
 • * 1995 Suzuki Vitara 1.6 LX
 • * 1995 Suzuki Vitara 1.6 VX
 • * 1995 Suzuki Vitara 2.0 V6
 • * 1995 Suzuki Vitara 2.0 V6 SR
 • * 1995 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 1995 Suzuki Vitara 3K 1.6 VX
 • * 1994 Suzuki Vitara 1.6 JLX
 • * 1994 Suzuki Vitara 1.6 LX
 • * 1994 Suzuki Vitara 1.6 VX
 • * 1994 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 1994 Suzuki Vitara 3K 1.6 VX
 • * 1993 Suzuki Vitara 1.6 JLX
 • * 1993 Suzuki Vitara 1.6 LX
 • * 1993 Suzuki Vitara 1.6 VX
 • * 1993 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 1993 Suzuki Vitara 3K 1.6 VX
 • * 1992 Suzuki Vitara 1.6 LX
 • * 1992 Suzuki Vitara 1.6 VX
 • * 1992 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 1992 Suzuki Vitara 3K 1.6 VX
 • * 1991 Suzuki Vitara 1.6 LX
 • * 1991 Suzuki Vitara 1.6 VX
 • * 1991 Suzuki Vitara 3K 1.6 JLX
 • * 1991 Suzuki Vitara 3K 1.6 VX
 • * 1990 Suzuki Vitara 1.6 LX
 • * 1990 Suzuki Vitara 3K 1.6 VX
 • * 1989 Suzuki Vitara 1.6 LX
 • * 1989 Suzuki Vitara 3K 1.6 VX
 • * 1988 Suzuki Vitara 1.6 LX
 • * 1988 Suzuki Vitara 3K 1.6 VX